Våra politiker måste visa handlingskraft!

Visste du att vi i Sverige inte har någon lag som kräver att företag måste respektera mänskliga rättigheter? Det måste vi ändra på. Gör din röst hörd med andra medborgare, konsumenter och företag och skriv på för en lagstiftning som ser till att företag i Sverige respekterar mänskliga rättigheter i Sverige och utomlands!

SKRIV UNDER HÄR

VISA HANDLINGSKRAFT

Visste du att vi inte har någon lag som kräver att företag måste respektera mänskliga rättigheter? Det måste vi ändra på. Gör din röst hörd med andra medborgare, konsumenter och företag och skriv på för en lagstiftning som ser till att företag respekterar mänskliga rättigheter!

Varför behövs en lag? Vi vet att internationell handel och produktion kan bidra till jobb och ekonomiska möjligheter som förbättrar människors levnadsvillkor. Men vi vet också att många människor i produktionskedjan arbetar under mycket svåra förhållanden och med löner som inte går att leva på. Barnarbete, tvångsförflyttningar och vattenföroreningar är andra allvarliga problem. Värst är det i länder med utbredd fattigdom och svaga rättssystem. Covid-19-pandemin har ytterligare förvärrat denna problematik. Flera företag är redan medvetna om och arbetar kontinuerligt med dessa utmaningar, men för det mesta handlar det om egna, frivilliga initiativ bland utvalda aktörer. Med en lagstiftning som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter får drabbade människor möjlighet till gottgörelse. Som medborgare och konsumenter kan vi dessutom känna oss trygga i att inte ha bidragit till kränkningar när vi handlar.

Jämlika spelregler: Många svenska och europeiska företag har idag egen verksamhet, leverantörer eller affärsrelationer i länder där kränkningar av mänskliga rättigheter är vanligt förekommande och där det arbetsrättsliga skyddet är svagt. Trots det har vi ingen lag som reglerar företagens verksamhet utanför våra gränser. De företag som ändå väljer att arbeta etiskt och hållbart gör alltså det på frivillig basis och tvingas konkurrera på ojämlika villkor med företag som inte tar hänsyn till mänskliga rättigheter. Detta är orimligt. De företag som tar ansvar och investerar i hållbarhet borde få stöd i tydliga regelverk och rättvis konkurrens. Vi vill ha en lag som säkerställer mänskliga rättigheter både i Sverige och i de länder svenska företag verkar. En lag som också visar vägen och kan inspirera andra länder att säkerställa sina egna lagar för mänskliga rättigheter.

Sverige halkar efter: Om Sverige vill vara ett föregångsland i sitt arbete med mänskliga rättigheter, inklusive kvinnors och barns rättigheter, samt hållbart företagande så måste vi ställa tydliga lagkrav. Under våren har EU-kommissionen tagit de första stegen mot att introducera lagstiftning med krav att företag måste respektera mänskliga rättigheter och förhindra miljöskador i hela deras globala leverantörskedjor och i deras affärsrelationer. Vissa europeiska länder har redan antagit liknande lagstiftning och flera stater arbetar nu för att få ett gemensamt regelverk i EU. Sveriges regering har än så länge inte utrett en nationell lagstiftning, trots rekommendationer från Statskontoret och Agenda 2030-delegationen. Medborgare och konsumenter är redo. Företagen är redo. Nu måste Sveriges beslutsfattare visa handlingskraft! 

Om du håller med, skriv under på att:

Jag vill ha en lagstiftning som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter i den egna verksamheten och i sina affärsrelationer. 

  • Jag vill att Sveriges regering aktivt verkar för ett effektivt regelverk på EU-nivå.
  • Jag vill att Sveriges regering tillsätter en utredning om hur en *Human Rights Due Diligence (HRDD)-lagstiftning som bygger på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter kan integreras i svensk lag.
Jag vill ha en lagstiftning som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter i den egna verksamheten och i sina affärsrelationer. Jag vill att Sveriges regering aktivt verkar för ett effektivt regelverk på EU-nivå. Jag vill att Sveriges regering tillsätter en utredning om hur en *Human Rights Due Diligence (HRDD)-lagstiftning som bygger på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter kan integreras i svensk lag.
19 371 av 20 000 underskrifter

Räknaren för namnunderkrifter uppdateras inte automatiskt utan kan dröja.

*HRDD innebär att företag identifierar, förhindrar och hanterar risker och negativ påverkan på mänskliga rättigheter som kan uppstå i samband med företagets verksamhet eller i dess affärsrelationer.

Alla underskrifter kommer överlämnas till handelsministern med enbart för- och efternamn vid kampanjens slut. Vi ber om din e-postadress för att garantera att varje underskrift är unik. Du kommer endast att få ett begränsat antal mejl med information om kampanjen.

Du lämnar dina uppgifter till CONCORD Sverige, som samordnar kampanjen. Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Vi är initiativtagarna till Visa handlingskraft

Varför gör vi detta?

Med kampanjen vill vi visa Sveriges beslutsfattare att det finns ett behov av och en opinion för en lagstiftning som ser till att företag respekterar mänskliga rättigheter. Därför bjuder vi in alla som vill – privatpersoner, organisationer, företag och andra aktörer att ställa sig bakom vårt upprop och kravet på en ny lag.Mer om kampanjen

Kontakt

Har du frågor om kampanjen eller vill ni som företag eller organisation ställa er bakom?

Hör av er till oss på hej@visahandlingskraft.nu

Åsa Beckius, Diakonia

Vi behöver en lagstiftning för att fler företag ska förstå vilka negativa effekter på mänskliga rättigheter som kan kopplas till deras verksamhet. De behöver vidta åtgärder för att förhindra och vara transparenta kring risker. Utan lag och sanktioner är det alltför få som arbetar med detta systematiskt.

Åsa Beckius, policyrådgivare Diakonia
Hewan Temesghen, Fairtrade Sverige

Det finns 152 miljoner barnarbetare i världen. De frivilliga initiativen har visat sig otillräckliga för att lösa strukturella problem i de globala leverantörskedjorna. En lag skulle gynna det hållbara företagandet och stärka arbetsrätten i de globala leverantörskedjorna.

Hewan Temesghen, generalsekreterare Fairtrade Sverige
Pernilla Baralt, UNICEF Sverige

Företags verksamhet påverkar i hög grad barns liv. De riskerar att drabbas av bestående skador vid exempelvis barnarbete och klimatförändringar. Frivilliga åtaganden räcker inte för att säkra alla barns rättigheter. Därför behöver vi en lag.

Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF Sverige
Anna Tibblin, We Effect

Det behövs en lag som gör att mänskliga rättigheter inte bara är värdeord i en årsredovisning, utan en del av affären. Om Sverige vill vara drivande för hållbar utveckling måste vi även vara drivande för hållbart företagande.

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect
Ulrika Sandberg, sakkunnig på Amnesty International Sverige

Mänskliga rättigheter prioriteras lågt i hållbarhetsarbetet, vilket bekräftas av Amnestys och Fair Actions granskning av svenska företags hållbarhetsrapporter. Regeringen måste därför vara drivande för att få en ny och effektiv lagstiftning på plats med krav på bland annat obligatorisk Human Rights Due Diligence. 

Ulrika Sandberg, sakkunnig Amnesty International i Sverige
Heidi Lampinen, policyansvarig Oxfam Sverige

Människorna som producerar maten vi äter och kläderna vi har på oss har ofta så låga löner att de inte har råd att försörja sig. Många arbetar under slavliknande kontrakt och stoppas i sin rätt att organisera sig. För att fler företag ska ta ansvar krävs nu en lagstiftning.

Heidi Lampinen, policyansvarig Oxfam Sverige

Our politicians need to take action!

Did you know that we do not have a law that requires companies to respect human rights? This has to change. Make your voice heard together with other citizens, consumers and companies and call for a law that demands companies to respect human rights!Read the petition


Sign the petition
Button Text

Contact us

Do you have any questions about the campaign or does your organisation or company want to be one of our signatories?

Send us a message – hej@visahandlingskraft.nu